Photovoltaic installer
Al 18.000
tevreden klanten !

Wettelijke vermeldingen

Artikel 1: Aanvaarding door de gebruiker

1.1

Iedere gebruiker/bezoeker wordt geacht  kennis genomen te hebben van de voorkomende wettelijke vermeldingen (de "Wettelijke vermeldingen") van tevoren de raadpleging van de internet site van ENERGREEN N.V. ("ENERGREEN") (www.energreen.be) welke bedoeld is voor de voorstelling, de verkoopstimulering en het verkoop van haar producten en diensten (hiernaa de "site").

1.2

De toegang tot- en het gebruik van de Site houdt in de automatische aanvaarding en zonder voorbehoud van de voorkomende Wettelijke Vermeldingen.


Artikel 2: Toegang tot de site

ENERGREEN behoudt steeds het recht om volledig of gedeeltelijk de Site te veranderen, tijdelijk of definitief te onderbreken en/of te schrappen en dit zonder de gebruiker er van tevoren informeren. Geen enkel verantwoordlijkheid kan daardoor gedraagd worden door ENERGREEN.


Artikel 3 : Eigendom van de site

De Site is het uitsluitend eigendom van en wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van ENERGREEN S.A, maatschapppij van Belgische recht waarvan de sociale zetel ligt Lavoisierlaan 13 te 1300 Waver en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de nr 817.733.655.


Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1

Alle teksten, commentaren, titels, fotografïen, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, geanimeerde reeksen met of zonder geluid, videos, illustraties etc...weergegeven op de Site, inbegrepen de logo van ENERGREEN, evenals het ontwerpen, de vorm van de Site en de eventuele databestanden gebruikt op de Site zijn de eigendom van ENERGREEN en/of zijn gebruikt onder licentie en zijn beschermd door de vigerende wetten op het gebied van de bescherming van het intellectueel eigendom. 

4.2

Behoudens voorafgaande en geschreven toelating van ENERGREEN, de reproductie, de kopie, het verkoop of uitbating, welke ook het nagestreven doel mag zijn, evenals de wijziging, de verspreiding, of het gebruik van elementen gemeld in het artikel 4.1,  met of zonder handels-doel, kunnen een namaak vormen. De gebruiker verbiedt dus zichzelf van zulke daaden te stellen.


Artikel 5 : Gebruik van de Site en zijn inhoud

5.1

Behoudens voorafgaande en geschreven toelating van ENERGREEN, het verkoop of gebruik met of zonder commercieel doel, van des informaties ingehouden in de voorkomende Site is verboden. ENERGREEN kan steeds, zonder voorafgaande kenisgeving nog vergoeding, een eind maken aan het recht van gebruik van de gebruiker en hem de toegang aan de Site verbieden.

5.2

De gebruiker verplicht zich om de informaties ingehouden op de Site te gebruiken overeenkomstig de voorkomende wettelijke vermeldingen en alle toepasselijke wet. Hij verplicht zich in het bijzonder om geen onwettelijke daden te stellen op de Site die de rechten en belangen van derde personen aantasten en/of die de Site kunnen beschaden, overlasten, buiten dienst zetten, in diskrediet brengen of doen mislukken.

5.3

De gebruiker verplicht zich eveneens om geen daad te stellen, om geen verklaring te doen en geen aktie te ondernemen op de Site die de naam of het imago van ENERGREEN, zijn agenten en zijn personeel, kunnen bezoedelen.

5.4

ENERGREEN kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden van het gebruik van de Site door een gebruiker. 

5.5

Bijgevolg, stemt de gebruiker toe in ENERGREEN te vergoeden, beschermen en, indien noodzakelijk, verdedigen tegen alle daden van derden en/of kosten (inbegrepen maar niet beperkt tot de kosten en erelonen van advocaten) naar aanleiding van het gebruik van de Site, van ieder schending aan de voorkomende wettelijke vermeldingen of de deelneming aan ieder schending gepleegd door een derde.


Artikel 6 : Verantwoordelijkheid van Energreen

6.1

ENERGREEN levert de Site "zoals het is" en geeft geen enkel, impliciete of expliciete, garantie omtrent de toegang, de continuiteit, de beschikbaarheid en/of de werking van de Site en de daarop betrekking hebbende diensten.

6.2

ENERGREEN doet zijn beste opdat de informaties die ze op de Site verspreidt juist en up-to-date zijn.  ENERGREEN kan in geen enkel geval de nauwkeurigheid en/of het exhaustief karakter van deze informaties . Bijgevolg, geeft ENERGREEN geen enkel garantie, impliciet of expliciet, aangaande de inhoud van de Site.

6.3

ENERGREEN kan niet verantwoordelijk gesteld worden van de schaden, direct of indirect, commerciëel of niet, als gevolg van het gebruik van de Site. 

6.4

ENERGREEN wijst ieder verantwoordelijkheid af aangaande de virussen die ingevoerd kunnen worden tijdens het downloaden van één der elementen van de Site of van de sites naarwaar ENERGREEN verwijst door hypertekst verwijzingen of door elektronische mails verstuurd door ENERGREEN.Artikele 8 : Hypertekst verwijzingen

8.1

De links naar de Site en naar andere sites dienen het onderwerp te zijn van een voorafgaande en schriftelijke toelating vanwege ENERGREEN. 

8.2

De Site kan aan de gebruiker, evenals aan derden, links naar andere sites of internet bronnen leveren. ENERGREEN controleert niet die sites en kan niet aansprakelijk gesteld worden, nog verantwoordelijk zijn qua inhoud, publiciteit, producten, diensten of ieder ander materiaal of beschikbare informatie uitgaande van die derde sites. Bovendien, het bestaan van de links in kwestie houdt niet in dat ENERGREEN toestemt in de inhoud van de sites en impliceert geen enkel medewerking tussen ENERGREEN en de uitbaters van de sites. 

8.3

ENERGREEN zou niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor alle schaden en gebleken of beweren verliezen die het gevolg zijn van of in verband met het feit dat men vetrouw heeft gehad op de inhoud van die derde sites of op de goederen en diensten beschikbaar op die derde sites. 

8.4

De gebruiker is verantwoordelijk en draagt alle risicos die betrekking hebben tot zijn gebruikmaking van de site waarop hij komt door een hyperlink die voorkomt op de Site, in het bijzonder wanneer hij op de geschiktheid, het nut of de volledige eigenschap van deze inhoud vertrouwt.


Artikel 9 : Geldigheid van de wettelijke vermeldingen

Naar vermogen, de bepalingen van de voorkomende Wettelijke Vermeldingen zullen geïnterpreteerd worden zodat ze geldig en uitvoerbaar zijn. Echter, als één of meerdere bepalingen van de voorkomende wettelijke vermeldingen ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar worden verklaard, in hun geheel of gedeeltelijk, de rest van van deze bepaling en van de wettelijke vermeldingen zal volledig toepasselijk blijven alsof deze ongeldige, onwettelijke of onuitvoerbare bepaling nooit in deze werd geïntegreerd.


Artikel 10 : Wijzigingen

10.1

ENERGREEN voorbehoudt zich het recht om steeds de Wettelijke Vermeldingen te wijzigen. De raadpleging of gebruikmaking van de Site door de gebruiker houdt in zijn aanvaarding van de mogelijke wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen. ENERGREEN nodigt de gebruikers uit om zich zeer regelmatig te verwijzen naar de voorkomende Wettelijke Vermeldingen.  

10.2

Ieder wijziging of bijkomende inhoud die in de Site zullen geïntegreerd worden zullen onderworpen worden aan de voorkomende Wettelijke Vermeldingen. 


Artikel 11 : Toepasselijk recht en juridictie

11.1

Ieder geschil met betrekking tot de opvatting, en/of de uitvoering van de voorkomende Wettelijke Vermeldingen, de gevolgen en consequenties, zal onderworpen worden aan de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Nijvel.

11.2

De Rechtbank zal uitspraak doen in toepassing van de Belgische wet.


Artikel 12 : Contact gegevens

In geval van vragen of opmerkingen aangaande de voorkomende Wettelijke Vermeldingen, wordt iedere gebruiker uitgenodigd om ENERGREEN te contacteren op het volgend adres: info@energreen.be